• Lorem ipsum

Algemene voorwaarden webshop KOFFIE KAN BV

Artikel 1 – Informatie over KOFFIE KÀN BV

Naam onderneming: KOFFIE KÀN BV

Adres onderneming: Kerkstraat 84, 8420 De Haan

Btw-nummer: BE0428.607.663          

Telefoonnummer: +32 50414623

E-mail: [email protected]

 

Artikel 2 – Definities

 • Overeenkomst: De overeenkomst op afstand gesloten tussen KOFFIE KÀN en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
 • Werkdag: Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België
  Onderneming: KOFFIE KÀN opgericht naar het recht van België met maatschappelijke zetel te 8420 De Haan, Kerkstraat 84 en btw-nummer BE0428.607.663
 • Klant: Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen OF elke onderneming
 • Aanbod: Het aanbieden van Producten via de Website of de offerte. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
 • Producten: Alle producten beschikbaar voor aankoop op de Website.
 • Website: De website van KOFFIE KÀN (en de daaraan gelinkte webshop)
   

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten.

3.2. Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant.
 
Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.
 

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

De klant kan via de website van de Onderneming aankopen.

4.1. De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

4.2. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.
 

Artikel 5 – Prijzen

5.1. De prijzen van de Producten en diensten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst of zoals vermeld op offerte.

5.2. Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant.

5.3. Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de Klant op de website van KOFFIE KÀN. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden.

5.4. Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld.

5.5. De Onderneming kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan een kennelijk materiële vergissing of verschrijving bevatte, zoals een onrealistisch hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

5.6. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten en diensten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in clausule 8. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen 24h. vanaf het moment dat de Onderneming de Klant in kennis heeft gesteld. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

 

Artikel 6 – Betaling en betalingsmiddelen

6.1. Betaling en betalingsmiddelen
De Klant kan de Producten en diensten betalen via de volgende betaalmiddelen:

 • Creditcard
 • Bancontact
 • Apple pay
 • Paypal
 • KBC Pay button
 • Belfius Direct Net
 • Klarna
 • Ideal

6.2. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling, tenzij er wordt geopteerd voor achteraf betalen.

6.3. Indien de Klant betaalt via factuur dan dient er ten laatste 30 dagen na de bestelling te worden betaald. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen deze termijn, dan heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren. De Onderneming zal pas over gaan tot verzending na ontvangst van de betaling.

6.4. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving (Klarna) dan dient er ten laatste 30 dagen na de bestelling te worden betaald. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen deze termijn, dan heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

6.5. In geval van laattijdige betaling is er van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een rente van 12% per jaar verschuldigd alsook een schadevergoeding van 10% met een minimum van 25,00 euro indien de klant een onderneming is.

6.6. Indien de Klant die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen zal het schadebeding enkel worden toegepast na het versturen van een ingebrekestelling van een eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de Klant.

Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de klant. Voor deze eerste herinnering, zullen geen kosten worden aangerekend.

De verwijlintresten die in dit geval verschuldigd zijn bedragen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Daarnaast zal er ook een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden die wordt berekend als volgt:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

6.7. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

Voormelde goederen dienen op eerste verzoek aan de Onderneming te worden geretourneerd. Bij gebreke aan teruggave heeft de Onderneming het recht, en zij wordt daartoe door de klant uitdrukkelijk gemachtigd, de goederen terug te halen, desnoods middels het betreden van de ruimtes van de klant waar de goederen zich bevinden.

De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden, bewerken of op enige andere wijze bezwaren.

 
Artikel 7 – Verzending en levering

7.1. De Onderneming verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 7 dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt. Zie ook onze Leveringsinformatie.
 
Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten of diensten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.

7.2. De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces. De Klant kan de Onderneming niet aansprakelijk stellen in geval van foutieve informatie.

7.3. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

7.4. De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal de Onderneming de Klant per e-mail op de hoogte brengen.

7.5. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

 
Artikel 8 – Recht om een bestelling te annuleren vóór levering

8.1. De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

8.2. De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar [email protected].
 
Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering via e-mail en zal de Onderneming de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen.

8.3. Indien de annulering niet gebeurt conform artikel 8.1, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

8.4. Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in clausule 9.

8.5. Indien het een bestelling betreft van op maat gemaakte producten, dan zal de Klant deze niet meer kunnen annuleren.
 

Artikel 9 – Herroepingsrecht en terugbetaling

9.1. De Klant, voor zover hij een consument is, heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 9.2. Dit betekent dat de Klant kan beslissen om de Producten gedurende de betrokken termijn niet te bewaren. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.
 
9.2. De Klant beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

a) Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.

b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.

c) Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

Indien de Onderneming de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de Onderneming de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de Onderneming heeft ontvangen.
 
9.3. De klant mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten:

a) Niet zijn gedragen, gewassen of op een andere manier zijn gebruikt. Indien het gaat om kledij is het wel toegelaten op de kledij te proberen.

b) Volledig zijn

c) Zich in hun originele verpakking bevinden, en/of

d) Voorzien zijn van hun originele labels.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

a) Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd door de Onderneming;

b) de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c) de levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

d) de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;

e) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;

f) de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

g) de levering van beveiligde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering verbroken werden;

9.4. Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming daarvan op de hoogte brengen binnen de hierboven vermelde termijnen door verzending van een e-mail naar [email protected] waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen.

De Klant moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen;

Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.
 
9.6. In geval van herroeping

a) zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.

b) De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.

c) De Onderneming zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.

d) De Onderneming heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

 

Artikel 10 – Garantie

10.1. De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

10.2. De Klant moet de Onderneming via e-mail informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant.

10.3. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in clausule 9. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zal de onderneming alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met clausule 9.6.

10.4. Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijzen we naar de garantie van de fabrikant die bij de Producten werd verstrekt. Als de Klant een consument is, wordt de wettelijke garantieperiode van twee jaar aangevuld met een fabrieksgarantie.

10.5. De Klant heeft geen recht op garantie bij onvoldoende onderhoud of een onjuiste behandeling, dan wel wanneer het normale slijtage betreft van de gebruikte materialen.

De waarborg vervalt geheel wanneer er zonder schriftelijke toestemming van de Onderneming reparaties, veranderingen door de koper, gebruiker of door derden werden uitgevoerd aan de geleverde goederen.

10.6. Onderhavig artikel is niet van toepassing op voedingsproducten of producten met een beperkte houdbaarheid.


Artikel 11- aansprakelijkheid

11.1. De Onderneming garandeert geenszins en kan hiervoor evenmin enige verantwoordelijkheid aanvaarden, dat de kleur, de vorm en/of het model van de geleverde goederen volkomen identiek zijn aan de op de website afgebeelde modellen.

11.2. De Onderneming is nimmer aansprakelijk voor de schade als gevolg van storing in de bedrijfsactiviteit, persoonlijk letsel, waardevermindering of verlies van goederen en welke andere schade ook, die het directe of indirecte gevolg is van door de Onderneming geleverde tussenkomst, goederen, diensten en/of adviezen, dan wel vertraging in of achterwege blijven van leveringen, en die door de klant en/of derden mocht ontstaan. Indien deze aansprakelijkheid, om welke reden dan ook zou worden vastgesteld is zij in ieder geval beperkt tot de waarde van de bestelde producten.

11.3. In alle gevallen is de verantwoordelijkheid van de Onderneming steeds beperkt tot zijn keuze:

 • Hetzij tot een vermindering van de prijs in verhouding tot de hoeveelheid gebrekkige goederen.
 • Hetzij tot de eenvoudige terugbetaling van de door de partijen overeengekomen eenheidsprijs.
 • Hetzij tot de eenvoudige vervanging van de gebrekkige goederen waarbij de vervangen goederen terug eigendom van de Onderneming worden.

Dit alles zonder dat de Onderneming gehouden is tot verdere schadeloosstelling.

 

Artikel 12 – Klachtenprocedure

12.1. Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres: [email protected]

 

Artikel 13 – Overdracht en onderaanneming

13.1. De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

13.2. Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald in clausule 10 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van de Onderneming te moeten vragen.
 

Artikel 14 – Gebruik van persoonsgegevens

14.1. De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

Artikel 15 – Overmacht

15.1. De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

15.2. In geval van Overmacht:

a) zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail; en;
 
b) zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.


Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van België. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht.
 

Artikel 17 – Varia

17.1. De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.

17.2. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

17.3. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.